top of page

Algemene Voorwaarden

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Joop Haarman en de cliënt / de cliënten.

 

1.         Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een             vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

            Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 

             a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de 

                   verhouding therapeut – cliënt.

              b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en                                          behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

 

3.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

            worden beëindigd:

  1.   Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

  2.   Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;

  3.   De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.

  4.   Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

         overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

         therapeut;

  5.    De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de 

          competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in           ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-

          indicaties.

 

4.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een 

            termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  

            afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 

5.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  

            afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

            sessie af, tenzij anders afgesproken. 

 

6.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe 

            overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

7.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te 

            worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

            indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
            ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

8.         Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. 

            De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere                         relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

            Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van                 buitensporige verzoeken).

            Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar                           bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.

            Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het                                 zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt.    

            

9.         De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden 

            alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) 

            overhandigd of medegedeeld.

 

10.       Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van 

            het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

            Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt 

            afgesproken uurtarief.

 

11.       De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG

           De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

           met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden secretariaat@vbag.nl

           De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren 

           Complementaire Zorg (RBCZ). 

12.       Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de  therapeut. Er wordt                  tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van                              eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.

           Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij                de politie worden gedaan.

            

13.       Joop Haarman is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die 

            zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel 

            doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische                           dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

             

14.       De cliënt heeft het privacyreglement van Praktijk Joop Haarman gelezen welke vermeld staat op             de website van Praktijk Joop Haarman en cliënt stemt in met dit privacyreglement. 

            

15.       Joop Haarman is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan    

            eigendommen van een cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan   

            Horstweg 21 B te Loenen of Koninginneweg 93 te Hilversum, noch voor andere schade  

            ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 Praktijk Joop Haarman

                                                               Horstweg 21 B

                                                               7371BN Loenen

                                                               www.praktijkjoophaarman.nl 

                                                               KvK nr   08211580

Algemene Voorwaarden

Visitekaart-achterzijde-portret kopie.jpg
bottom of page